स्कुलको ‘पाँडेदाइ’ अन्तिम घन्टी बजाइदेऊ

छोराको झोलामा लुकेर स्कुल जान रहर लाग्छ ।